Obchodné právo

Obchodné právo predstavuje súhrn právnych noriem upravujúcich právne postavenie podnikateľov a vzťahy, do ktorých podnikatelia navzájom vstupujú pri uskutočňovaní podnikateľskej činnosti. Obchodné právo je osobitná časť …

Pojem a druhy živností

Živnosť je sústavná činnosť prevádzkovaná samostatne, vo vlastnom méně, na vlastnú zodpovednosť za účelom dosiahnutia zisku. Je upravená živnostenským zákonom, ktorý upravuje podmienky živnostenského podnikania, …

Personálne plánovanie

Výhľadové plánovanie práce Postupy výhľadového plánovania práce: jednoduchá logika metóda simulácie optimalizačný prístup metóda modelových závodov metódy komparácie benchmarking kvalifikované odhady expertov Plánovanie potreby pracovníkov …

METÓDA STRANDIN

STRATEGICKÉ ROZHODOVANIE – METÓDA STRANDIN – (francúzska manažérska škola – THIETARD, 1987) – skupinová metóda prijímania strategických rozhodnutí založená na priamej alebo počítačovej komunikácii medzi …